Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα www.bituline.gr και στο διαδικτυακό κατάστημα εξυπηρέτησης των εμπόρων – συνεργατών της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΠΙΤΟΥΛΑΪΝ (BITULINE) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» [εφεξής ‘Εταιρία’], που εδρεύει στο Βαθύ Αυλίδας [16ο χλμ Π.Ε.Ο. Χαλκίδας – Θήβας], έχει Α.Φ.Μ. 094228983 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ: 46137622000, τηλέφωνο:2262071793, fax:2262071727 και e–mail: info@bituline.gr. Οι ακόλουθοι όροι εφαρμόζονται για κάθε χρήση της ιστοσελίδας www.bituline.gr και στη διαδικτυακή πώληση προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρίας. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι και προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Σας καλούμε, πριν εισέλθετε και περιηγηθείτε στον ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας, να συμβουλευθείτε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, καθώς κάθε χρήστης που εισέρχεται, περιηγείται, συναλλάσσεται, ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος [εφεξής «Πελάτης» ή «Χρήστης»] θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, χωρίς καμία εξαίρεση, οι οποίοι υπερισχύουν έναντι πάντων σύμφωνα και με τον νόμο.

 

Όροι

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της. Περαιτέρω, η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους Χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις ή για οποιαδήποτε αλλαγή μέσω του ιστότοπου του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες οι οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. O Χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του www.bituline.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. Τούτο το ηλεκτρονικό κατάστημα απευθύνεται αποκλειστικά σε εμπόρους, οι οποίοι μπορούν να κάνουν ολοκληρωμένη χρήση αυτού μέσω μοναδικών κωδικών σύνδεσης (username), που χορηγούνται από την Εταιρία. Η απόκτηση των κωδικών σύνδεσης συνιστά αμάχητο τεκμήριο της γνώσης των όρων και προϋποθέσεων των συναλλαγών μέσω του www.bituline.gr, η δε χρήση τους συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, όπως αυτοί θα ισχύουν κάθε φορά. Κάθε αγορά που γίνεται μέσω χρήσης των κωδικών αυτών θεωρείται δεδομένο ότι γίνεται στα πλαίσια της εμπορικής δραστηριότητας του Πελάτη.

 

Πληροφορίες & Προϊόντα

Η Εταιρία δεσμεύεται για την αλήθεια, την πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ηλεκτρονικό κατάστημα αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία της ίδιας, των προμηθευτών της, καθώς και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, αλλά και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα υπηρεσίες. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για σφάλματα προερχόμενα από τυχόν δυσλειτουργία του λειτουργικού συστήματος ή από παραδρομή ή από συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας, αλλά δεσμεύεται να τα διορθώσει αμελλητί, μόλις της γνωστοποιηθούν.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρία ενημερώνει πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. Η Εταιρία, στα πλαίσια των συναλλαγών της μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, παρά μόνον όταν έχει αποδεχθεί μία συναλλαγή. Ο Χρήστης ενημερώνεται με βάση τα τηρούμενα στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα, η οποία ενδέχεται να μεταβληθεί ανάλογα με την πρόοδο των παραγγελιών. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει τις βασικές πληροφορίες των προϊόντων που διατίθενται μέσω του ιστότοπου www.bituline.gr, όπως ο νόμος προβλέπει και, τυχόν φωτογραφίες αποσκοπούν στην κατά το δυνατόν πιο ρεαλιστική απεικόνιση του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να έχουν αποκλίσεις από την πραγματική κατάσταση.

Η Εταιρία έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ασφαλούς περιήγησης και των συναλλαγών στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.bituline.gr με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL και δεν ευθύνεται για παραβίαση των συστημάτων και των προγραμμάτων ασφαλείας που χρησιμοποιεί. Η Εταιρία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη που τυχόν θα υποστεί ο Χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή σε αδυναμία παροχής προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Για τα προϊόντα που κατασκευάζονται από τρίτους, η Εταιρία δεν παρέχει εγγύηση, ούτε προβαίνει σε ίδιες δηλώσεις προς τους Χρήστες για την καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για το σκοπό που δηλώνει ο κατασκευαστής και/ή ο προμηθευτής του προϊόντος. Σε ό,τι αφορά προϊόντα που δεν παράγει η Εταιρία, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση σημάτων και κάθε άλλου στοιχείου πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν συνεπάγεται ιδιοποίηση αυτών, αλλά την απόλυτα αναγκαία χρήση για τις ανάγκες της εμπορίας.

 

Ευθύνη & Εγγύηση Προμηθευτή – Ευθύνη Πωλητή για Ελαττώματα

Προϊόντα που δεν παράγει η Εταιρία, διατίθενται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο εκάστοτε παραγωγός, ο οποίος και ευθύνεται αναλόγως. Ο παραγωγός κάθε προϊόντος ευθύνεται για την ποιότητα και καταλληλότητα του προϊόντος του και για κάθε ζημιά που ήθελε προκληθεί από ελάττωμα του προϊόντος.

 

Τρόποι Πληρωμής

Ο Πελάτης επιλέγει από τις μεθόδους και τα μέσα πληρωμής που προτείνονται, αλλά η μεν υποβολή των στοιχείων γίνεται με επιμέλεια και αποκλειστική του ευθύνη, η δε διασταύρωση των στοιχείων του και κάθε πράξη συναλλαγής διενεργείται με επιμέλεια και ευθύνη του φορέα που τη διεκπεραιώνει. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται στην εκτέλεση της παραγγελίας, που αντιστοιχεί σ’ αυτή τη συναλλαγή.

 

Πληρωμή μέσω Πιστωτικής / Χρεωστικής Κάρτας

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας γίνονται δεκτές πιστωτικές κάρτες Η εξόφληση γίνεται εφάπαξ ή με χρέωση δόσεων.

Οι συναλλαγές στο ηλεκτρονικό κατάστημα προστατεύονται από συστήματα online ασφαλείας SSL τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.

 

Πληρωμή με Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό

Στην περίπτωση πληρωμής με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, ο Πελάτης ολοκληρώνει την παραγγελία του χωρίς να γίνει η πληρωμή. Η παραγγελία του παραμένει εκκρεμής έως την κατάθεση του συνολικού ποσού σε έναν εκ των παρακάτω τραπεζικών λογαριασμών. Κατά την κατάθεση θα πρέπει ο Πελάτης να καταθέσει ολόκληρο το τίμημα της παραγγελίας του, προσθέτοντας στην αιτιολογία της κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του και τον αριθμό ηλεκτρονικής παραγγελίας. Εφόσον εμφανιστεί η εξόφληση της παραγγελίας του, τότε η Εταιρεία αποστέλλει τα άμεσα διαθέσιμα προϊόντα, ενώ τότε οριοθετείται και η έναρξη για την προθεσμία εκτέλεσης των ειδικών παραγγελιών.

 

Πληρωμή με Αντικαταβολή

Ο Πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το συνολικό τίμημα της παραγγελίας του μέσω αντικαταβολής, δηλαδή με την καταβολή του οφειλόμενου ποσού στον εξουσιοδοτημένο προς είσπραξη, πωλητή ή διανομέα της Εταιρίας κατά την παράδοση