Οδοποιΐα
Bituline KE-5

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τύπος: Ασφαλτικό γαλάκτωμα με βάση άσφαλτο οδοποιίας, νερό και ειδικούς γαλακτωματοποιητές. Γαλάκτωμα
χαμηλού ιξώδους, ημιβραδείας διάσπασης.

ΧΡΗΣΕΙΣ

• Προεπαλείψεις σε επιφάνειες με ασφαλτική βάση.
• Προαναμίξεις αδρανών για επιφανειακές επεξεργασίες.
Με την χρήση ασφαλτικού γαλακτώματος ΚΕ-5 για προεπαλείψεις βάσεων επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διεισδυτι-
κότητα, με αποτέλεσμα τον καλύτερο εμποτισμό της βάσης. Μετά την διάσπαση του γαλακτώματος, δημιουργεί-
ται αντιυδρόφιλη μεμβράνη, η οποία προφυλάσσει τον ασφαλτοτάπητα από την άνοδο της υγρασίας προς την επι-
φάνεια.
Επιπλέον, τελικά απομακρύνεται νερό στην ατμόσφαιρα και όχι διαλύτες οι οποίοι είναι αιτίες μόλυνσης και ύλες
ουσιαστικά εισαγόμενες.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Καμμία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σε βαρέλια των 210 kg και χύμα σε βυτία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης είναι δώδεκα (12) μήνες σε καλά κλεισμένα δοχεία ή βαρέλια και μέσα σε καλυμ-
μένο χώρο. Το γαλάκτωμα πρέπει να ανακινείται πριν από τη χρήση του. Απαιτείται προστασία από την παγωνιά.
Σε περίπτωση αποθήκευσης των γαλακτωμάτων σε δεξαμενές για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτές πρέπει να εί-
ναι καλά μονωμένες και να υπάρχει σύστημα ανάδευσης και κυκλοφορίας. Επίσης είναι καλό να υπάρχει δυνατό-
τητα θέρμανσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά →
 
Site Map
› Αρχική
› Εταιρία
› Προϊόντα
› Εφαρμογές
› Ποιότητα - Περιβάλλον
› Πρωτοποριακά Προϊόντα
› Τεχνική Υποστήριξη
› Συνεργάτες
› Τα Έργα μας
› Δημοσιεύσεις
› Site Map
› Επικοινωνία
Τα Νέα μας
› Δημοσίευση Τίτλος 1
20/06/2013
› Δημοσίευση Τίτλος 2
19/06/2013
› Δημοσίευση Τίτλος 3
18/06/2013
Επικοινωνία
16χλμ Π.Ε.Ο. Χαλκίδας-Θήβας, Τ.Θ. 19
Βαθύ, Αυλίδος
Θήβα 32200

Τηλ.: 22620 71792 - 94
Fax: 22620 71727
E-mail: sales@bituline.gr
Social Media