Οδοποιΐα
Bituline KE-1

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τύπος: Ασφαλτικό γαλάκτωμα με βάση άσφαλτο οδοποιίας, νερό και ειδικούς γαλακτωματοποιητές. Γαλάκτωμα
χαμηλού ιξώδους, ταχείας διάσπασης.

ΧΡΗΣΕΙΣ

• Συγκολλητικές επαλείψεις σε υπάρχουσες ασφαλτικές επιφάνειες.
• Επιφανειακές επεξεργασίες.
• Εμποτισμοί σκυρωτών
Με την χρήση ασφαλτικού γαλακτώματος ΚΕ-1 αντί ασφαλτικού διαλύματος ή ασφάλτου οδοστρωσίας, εξασφαλί-
ζεται μικρή θερμοκρασία εφαρμογής από 10-60º C ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, με συνέπεια τη μείωση των
κινδύνων ανάφλεξης. Αντίστοιχα, οι θερμοκρασίες εφαρμογής σε ασφαλτικό διάλυμα και καθαρή άσφαλτο είναι
100-135º C και 135-175º C. Επίσης το γαλάκτωμα παρουσιάζει πολύ καλύτερη διασπορά λόγω του μικρού μεγέ-
θους σωματιδίων της ασφάλτου που βρίσκονται σε διασπορά.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Καμμία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σε βαρέλια των 210 kg και χύμα σε βυτία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης είναι δώδεκα (12) μήνες σε καλά κλεισμένα δοχεία ή βαρέλια και μέσα σε καλυμ-
μένο χώρο. Το γαλάκτωμα πρέπει να ανακινείται πριν από τη χρήση του. Απαιτείται προστασία από την παγωνιά.
Σε περίπτωση αποθήκευσης των γαλακτωμάτων σε δεξαμενές για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτές πρέπει να εί-
ναι καλά μονωμένες και να υπάρχει σύστημα ανάδευσης και κυκλοφορίας. Επίσης είναι καλό να υπάρχει δυνατό-
τητα θέρμανσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά →
 
Site Map
› Αρχική
› Εταιρία
› Προϊόντα
› Εφαρμογές
› Ποιότητα - Περιβάλλον
› Πρωτοποριακά Προϊόντα
› Τεχνική Υποστήριξη
› Συνεργάτες
› Τα Έργα μας
› Δημοσιεύσεις
› Site Map
› Επικοινωνία
Τα Νέα μας
› Δημοσίευση Τίτλος 1
20/06/2013
› Δημοσίευση Τίτλος 2
19/06/2013
› Δημοσίευση Τίτλος 3
18/06/2013
Επικοινωνία
16χλμ Π.Ε.Ο. Χαλκίδας-Θήβας, Τ.Θ. 19
Βαθύ, Αυλίδος
Θήβα 32200

Τηλ.: 22620 71792 - 94
Fax: 22620 71727
E-mail: sales@bituline.gr
Social Media